A | A+ | A++

Search

Abivahendite soodustustingimuste süsteemi korraldus

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab riigi poolt inimeste igapäevase tegevusvõime säilitamiseks ja kahjustuste süvenemise ennetamiseks invaabivahendite ostmist ja üürimist (näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud ja ratastoolid jne). Sotsiaalkaitseministri määruse lisas on abivahendite loetelu (PDF), kus on olulisimad abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

 

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab osaliselt abivahendid:

 • lastel, kellel on eriarsti tõend või määratud puue,
 • tööealisel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue,
 • vanaduspensionärid.

 

Riigi toetus abivahendi soetamiseks on erinev:

 • 18-aastased puudega lapsed ja kuni 26-aastased õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealised saavad abivahendi üürimisel/soetamisel riigipoolset toetust 90% ulatuses.
 • Kõik lapsed kuni 18-aastased, kellel ei ole määratud puuet, kuid on eriarsti tõend, saavad riigipoolset toetust 50% ulatuses.
 • 16-17-aastased, kellel on tuvastatud osaline/puuduv töövõime, saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
 • Puudega või töövõimetusega alates 40% või osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
 • Vanaduspensioniealised saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.

Puuet ei pea määrama ega töövõimet hindama, kui:

 • läheb vaja rinna- või silmaproteesi
 • kui kuulmislang on alates 30 detsibellist ning vaja läheb kuulmisabivahendit või heli ülekandesüsteemi.

 

Abivahendi saamise tõend ja isikliku abivahendi kaart (IAK)

Alates 01.11.2018 muudetakse isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi taotlemise lihtsamaks.

Kui seni tuli inimene abivahendi kaardi saamiseks klienditeenindusse, siis alates 1.novembrist saab abivahendi kaarti või duplikaati taotleda ka sotsiaalkindlustusameti kodulehekülje kaudu mugavamalt arstitõendit lisamata. Õigus abivahendi kaardile on inimesel, kellel on tuvastatud puue, töövõime langus või kes on jõudnud vanaduspensioni ikka. Samuti neil, kes vajavad silma- või rinnaproteesi või kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist ning kes vajavad kuulmisabivahendit või heliülekandesüsteemi.
NB! Puudeta lapsele on kaarti võimalik taotleda jätkuvalt ainult eriarsti tõendi alusel.

Kaardi või duplikaadi saamiseks tuleb sotsiaalkindlustusameti kodulehel ( http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/…/…/abivahendi-vajajale) olevasse vormi sisestada taotleja kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress.  Kui kõik tingimused abivahendi kaardi saamiseks on täidetud, saadab sotsiaalkindlustusamet selle postiga taotlejale koju 3-5 päeva jooksul. Kaardiga koos edastatakse ka info sellel kohta, mida teha edasi, et abivahendit saada. Kaardi või duplikaadi võib ka saada Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Abivahendi või invaabivahendi vajaduse tuvastab perearst, eriarst või rehabilitatsioonimeeskond, kes väljastab tõendi, mis võib olla paberkandjal või saadetud digiallkirjastatuna. Alates 01.01.2018 saavad abivahendi vajaduse tuvastada ka tegevusterapeudid ja füsioterapeudid. Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. Puudeta lastel tuvastab vajaduse endiselt eriarst.

 • Tõend ja isikliku abivahendi kaart võta kaasa abivahendi ettevõttesse.
 • Tõendi järgi me same teada, millist abivahendit sa vajad.
 • Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb INVAGO ABIVAHENDID klenditeenindaja isikliku abivahendi kaardile sissekande.
 • NB! Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati endale! Ettevõtte teeb ainult koopiat.

Erisuse taotlemine

Abivahendi hüvitamise tingimuste muutmiseks on sul vajadusel võimalus taotleda erisust. Erisuse on vaja edastada Sotsiaalkindlustusametisse.

Hüvitamise tingimustega tutvu abivahendite loetelus (PDF).

Igale abivahendile on kehtestatud piirhind. Piirhind on abivahendi maksimaalne maksumus, millest riik oma osa hüvitab. Kui sinu abivahendi maksumus ületab piirhinna, siis on sul võimalus taotleda piirhinna suurendamist. Piirhinda suurendatakse juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

Samuti on sul võimalus taotleda abivahendi piirlimiidi suurendamist. Piirlimiit on abivahendi maksimaalne kogus, milles riik osaliselt hüvitab. Piirlimiidi suurendamisel lähtume sinu põhjendatud vajadusest.

Igale abivahendile on kehtestatud kasutusaeg. Kui sinu abivahend muutub kasutusaja jooksul kasutuskõlbmatuks ega vasta enam sinu vajadustele, siis on sul võimalus taotleda uut abivahendit enne olemasoleva kasutusaja lõppu.

Abivahendi või invaabivahendi üürimisel/soetamisel tasub riik omapoolse toetuse ning sina oma osaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, siis on sul võimalus taotleda selle vähendamist.
Kui abivahendi vajajale või tema perekonnale on taotlemise kuul või sellele eelneval aastal makstud toimetulekutoetust, vähendab Sotsiaalkindlustusamet isiku omaosalust maksimaalselt viie protsendini. Samuti võib omaosaluse vähendamist taotleda, kui inimese majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda või tekitab inimesele liiga suuri lisakulusid. Selleks tuleb esitada põhjendus ja seda tõendavad dokumendid.

Erisust võid taotleda ka muudel juhtudel. Muuks erisuseks võib olla näiteks üüritava abivahendi väljaostmine, kui selleks on põhjendatud vajadus. Samuti on võimalik taotleda ostetava abivahendi üürimisvõimalust. Lisaks on määruseväliseid abivahendeid, mille soetamiseks võid toetust küsida, kui abivahendi vajadus on põhjendatud.

Erisuse taotlemiseks on vajalik:

 • Kehtiva isikliku abivahendi kaardi olemasolu
 • Arsti poolt väljastatud abivahendi tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjas abivahendi vajadus
 • Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt
 • Taotlusevorm(53.87 KB, DOCX)

 

Erisuse taotlemisel ära unusta lisaks tõendi ja hinnapakkumiste esitamisele täita taotlusevormi (53.87 KB, DOCX). Taotlusevormi saad täita elektrooniliselt või klienditeeninduses. Erisuseks vajalikud dokumendid saad edastada e-postiga aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja posti teel või tuua Sotsiaalkindlustusameti  klienditeenindusse.

Vastuse oma taotlusele saad 30 päeva jooksul.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Back to Top
Toode on lisatud teie ostukorvi